O projekcie – IV edycja

Projekt: „Bez b@rier, bez granic – szkolenia językowe i komputerowe dla osób pracujących z województwa śląskiego – IV edycja”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działania 11.4. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych, Poddziałania 11.4.3. Kształcenie ustawiczne – konkurs; numer Projektu WND-RPSL.11.04.03-24-003C/21

Jest realizowany w okresie od 15.09.2021 r. do 31.12.2022 r. na terenie subregionu centralnego województwa śląskiego, który obejmuje powiaty: będziński, bieruńsko-lędziński, gliwicki, lubliniecki, m. Bytom, m. Chorzów, m. Dąbrowa Górnicza, m. Gliwice, m. Jaworzno, m. Katowice, m. Mysłowice, m. Piekary Śląskie, m. Ruda Śląska, m. Siemianowice Śląskie, m. Sosnowiec, m. Świętochłowice, m. Tychy, m. Zabrze, mikołowski, pszczyński, tarnogórski, zawierciański → SZCZEGÓŁOWA LISTA MIAST

Grupą docelową Projektu są osoby:
• pracujące,
• powyżej 18 r. ż.,
• mieszkające/pracujące na terenie subregionu centralnego województwa śląskiego,
•chcące z własnej inicjatywy wziąć udział w kursach/szkoleniach.

UWAGA: Aby uczestniczyć w Projekcie należy spełnić wszystkie ww. kryteria formalne!

Z udziału w Projekcie wykluczone są osoby odbywające karę pozbawienia wolności, z wyjątkiem osób objętych dozorem elektronicznym.

Celem Projektu jest uzyskanie do 31.12.2022 r. kompetencji/kwalifikacji w zakresie języka angielskiego lub ICT przez min. 296 os. (w tym 192 K, 104 M; min. 119 os.  50+  i min. 178 os. o niskich kwalifikacjach) spośród objętych wsparciem 454 os. (273K, 181M).

Całkowita wartość Projektu: 2 025 486,34 PLN
Kwota dofinansowania z UE: 1 721 663,38 PLN

Projekt dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Wszystkie prawa zastrzezone | All rights reserved AKADEMIA MDDP 2022