O projekcie – III edycja

Projekt: „Bez b@rier, bez granic – szkolenia językowe i komputerowe dla osób pracujących z województwa śląskiego – III edycja”, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działania 11.4. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych, Poddziałania 11.4.3. Kształcenie ustawiczne – konkurs; numer Projektu WND-RPSL.11.04.03-24-0AA0/20.

Jest realizowany w okresie od 01.02.2021 r. do 31.12.2022 r. na terenie subregionu centralnego województwa śląskiego, który obejmuje powiaty: będziński, bieruńsko-lędziński, gliwicki, lubliniecki, m. Bytom, m. Chorzów, m. Dąbrowa Górnicza, m. Gliwice, m. Jaworzno, m. Katowice, m. Mysłowice, m. Piekary Śląskie, m. Ruda Śląska, m. Siemianowice Śląskie, m. Sosnowiec, m. Świętochłowice, m. Tychy, m. Zabrze, mikołowski, pszczyński, tarnogórski, zawierciański → SZCZEGÓŁOWA LISTA MIAST

Grupą docelową Projektu są osoby:
a) pracujące,
b) powyżej 18 r. ż.,
c) mieszkające/pracujące na terenie subregionu centralnego województwa śląskiego,
d) chcące z własnej inicjatywy wziąć udział w kursach/szkoleniach.

UWAGA: Aby uczestniczyć w Projekcie należy spełnić wszystkie ww. kryteria formalne!

Z udziału w Projekcie wykluczone są osoby odbywające karę pozbawienia wolności, z wyjątkiem osób objętych dozorem elektronicznym.

Celem Projektu jest uzyskanie do 31.12.2022 r. kwalifikacji w zakresie języka angielskiego lub kompetencji/kwalifikacji w zakresie ICT przez min. 793 os. (476K, 317M; min 317 os 50+ i min 476 os. o niskich kwalifikacjach) spośród objętych wsparciem 1220 os. (732K, 488M).

W ramach Projektu Uczestniczki/Uczestnicy objęci wsparciem będą mogli uzyskać kwalifikacje w zakresie języka angielskiego lub nabyć kompetencje/kwalifikacje w zakresie umiejętności cyfrowych.

Całkowita wartość Projektu: 5 232 086,00 PLN
Kwota dofinansowania z UE: 4 447 273,10 PLN

Projekt dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Wszystkie prawa zastrzezone | All rights reserved AKADEMIA MDDP 2022