Bez b@rier, bez granic – szkolenia językowe i komputerowe dla osób pracujących z województwa śląskiego – IV edycja

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.4. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych, Poddziałanie 11.4.3. Kształcenie ustawiczne – konkurs na podstawie umowy o dofinansowanie nr RPSL.11.04.03-24-003C/21-00.

Projekt dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Cel i efekty Projektu

Uzyskanie do 31.03.2023 r. kwalifikacji w zakresie języka angielskiego lub w zakresie ICT przez minimum 310 osób (w tym 201 kobiet i 109 mężczyzn, minimum 125 osób 50+ i minimum 185 osób o niskich kwalifikacjach) z 474 osób (286 kobiet i 188 mężczyzn) pracujących objętych wsparciem.

Okres realizacji Projektu
15 września 2021 – 31 marca 2023

Obszar realizacji Projektu
subregion centralny województwa śląskiego obejmujący:
• powiaty: będziński, bieruńsko-lędziński, gliwicki, lubliniecki, mikołowski, pszczyński, tarnogórski, zawierciański,
• miasta: Bytom, Chorzów, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Jaworzno, Katowice, Mysłowice, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, Tychy, Zabrze.

Do pobrania: Lista miast i powiatów subregionu centralnego województwa śląskiego

 Grupa docelowa Projektu
474 osoby pracujące spełniające łącznie kryteria:
• wiek powyżej 18 lat,
• zamieszkanie lub zatrudnienie w subregionie centralnym województwa śląskiego,
• uczestnictwo z własnej inicjatywy w kursach/szkoleniach,
• przynależność do grup defaworyzowanych (wykazujących największą lukę kompetencyjną i posiadających największe potrzeby w dostępie do edukacji), w tym osoby w wieku 50+, osoby o niskich kwalifikacjach i osoby z obszarów miast średnich lub średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze

Z udziału w Projekcie wykluczone są osoby:
• odbywające karę pozbawienia wolności, z wyjątkiem osób objętych dozorem elektronicznym,
• prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą.

Formy wsparcia dostępne w Projekcie
W ramach Projektu oferowane są kursy/szkolenia w podziale na następujące moduły:

AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWYCH

• kurs języka angielskiego,
• 2 semestry nauki po 60 godzin lekcyjnych każdy,
• obowiązkowe podejście do egzaminu LINGUASKILL,
• zapewniony podręcznik i ćwiczenia,
• szkolenia stacjonarne lub zdalne w czasie rzeczywistym.

AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI KOMPUTEROWYCH

• jeden z 3 tematów do wyboru:
o Organizacja i zarządzanie pracą zdalną z wykorzystaniem dostępnych technologii i narzędzi;
o Projektowanie i tworzenie stron www;
o E-usługi publiczne i e-finanse;
• szkolenia po 24 godziny lekcyjne,
• obowiązkowe podejście do egzaminu VCC,
• zapewnione materiały szkoleniowe,
• szkolenia zdalne w czasie rzeczywistym.

Kursy/szkolenia są bezpłatne dla Uczestniczek/Uczestników

Wartość Projektu
2 025 486,34 PLN w tym dofinansowanie z UE: 1 721 663,38 PLN

Do pobrania
Plakat informacyjny
Plakat promocyjny
Regulamin uczestnictwa w Projekcie
Formularz zgłoszeniowy – załącznik nr 1 do Regulaminu (wersja papierowa)
Zaświadczenie o zatrudnieniu – załącznik nr 1 do Formularza
Oświadczenie o stopniu niepełnosprawności (jeśli dotyczy) – załącznik nr 2 do Formularza
Wzór umowy uczestnictwa
Oświadczenie Uczestniczki/Uczestnika Projektu (RODO) – załącznik nr 1 do Umowy
Regulamin zwrotu kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną
Wniosek o zwrot kosztów opieki – załącznik nr 1 do Regulaminu zwrotu

Harmonogram szkoleń

HARMONOGRAM SZKOLEŃ KOMPUTEROWYCH
Bez b@rier, bez granic – szkolenia językowe i komputerowe
dla osób pracujących z województwa śląskiego – IV edycja
Projektowanie i tworzenie stron www
czas trwania: 24h / EGZAMIN ECCC
GRUPA FORMA TERMIN GODZINY ZAJĘĆ REKRUTACJA
0725-Tp-WWW ZDALNA 25-27.07-01-03-08-10.08.2022 17.00-20.15 ZAKOŃCZONA
0803-Tp-WWW ZDALNA 03-08-10-22-24-29.08.2022 17.00-20.15 ZAKOŃCZONA
0926-SK-WWW ZDALNA 26-28-30.09-03-05-07.10.2022 17.30-20.45 ZAKOŃCZONA
1010-K-WWW ZDALNA 10-12-17-19-24-26.10.2022 17.00-20.15 ZAKOŃCZONA
1206-NMC4-WWW ZDALNA  06-07-08.12.202 13.30-19.45 ZAKOŃCZONA
1206-NMC5-WWW ZDALNA 06-07-08.12.2022 13.30-19.45 ZAKOŃCZONA
1209-H1-WWW ZDALNA 09-10-16-17.12.2022 16.00-20.40 ZAKOŃCZONA
1209-H2-WWW ZDALNA 09-10-16-17.12.2022 16.00-20.40 ZAKOŃCZONA
1227-H3-WWW ZDALNA 27-28-29-30.12.2022 16.00-20.40 ZAKOŃCZONA
0131-NMC9-WWW ZDALNA 31.01-01-02.02.2023 08.00-14.15 ZAKOŃCZONA
0206-NMC14-WWW ZDALNA 06-07-08.02.2023 08.00-14.15 ZAKOŃCZONA
0320-1R-WWW ZDALNA 20-21-22.03.2023 08.00-14.15 ZAKOŃCZONA
0320-3P-WWW ZDALNA 20-21-22.03.2023 14.20-20.30 ZAKOŃCZONA
0320-4P-WWW ZDALNA 20-21-22.03.2023 14.20-20.30 ZAKOŃCZONA
0327-F-WWW ZDALNA 27-28-29-30.03.2023 16.20-21.00 ZAKOŃCZONA
E-usługi publiczne i e-finanse
czas trwania: 24h / EGZAMIN ECCC
GRUPA FORMA TERMIN GODZINY ZAJĘĆ REKRUTACJA
1003-WIK-EUF ZDALNA 03-04-10-11.10.2022 09:00-14:00 ZAKOŃCZONA
1017-TBS-EUF ZDALNA 17-18-24-25.10.2022 08.00-13.00 ZAKOŃCZONA
1206-NMC1-EUF ZDALNA 06-07-08.12.2022 07.00-13.15 ZAKOŃCZONA
1206-NMC2-EUF ZDALNA 06-07-08.12.2022 13.30-19.45 ZAKOŃCZONA
1206-NMC3-EUF ZDALNA 06-07-08.12.2022 13.30-19.45 ZAKOŃCZONA
1227-H2-EUF ZDALNA 27-28-29-30.12.2022 16.00-20.40 ZAKOŃCZONA
0131-NMC6-EUF ZDALNA 31.01-01-02.02.2023 08.00-14.15 ZAKOŃCZONA
0206-NMC10-EUF ZDALNA 06-07-08.02.2023 08.00-14.15 ZAKOŃCZONA
0223-Z-EUF ZDALNA 23-24-27.02.2023 08.00-14.15 ZAKOŃCZONA
0228-M-EUF ZDALNA 28.02-01-02.03.2023 08.00-14.15 ZAKOŃCZONA
0307-H1-EUF ZDALNA 07-08-09-10.03.2023 08.00-12.40 ZAKOŃCZONA
0307-H2-EUF ZDALNA 07-08-09-10.03.2023 08.00-12.40 ZAKOŃCZONA
0320-2P-EUF ZDALNA 20-21-22.03.2023 14.20-20.30 ZAKOŃCZONA
0320-H3-EUF ZDALNA 20-21-22.03.2023 14.20-20.30 ZAKOŃCZONA
Organizacja i zarządzanie pracą zdalną z wykorzystaniem dostępnych technologii
i narzędzi czas trwania: 24h / EGZAMIN ECCC
GRUPA FORMA TERMIN GODZINY ZAJĘĆ REKRUTACJA
0913-S-OZPZ ZDALNA 13-14-20-21.09.2022  08:00-14:00 ZAKOŃCZONA
1004-ITG-OZPZ ZDALNA 04-05-06.10.2022 09:30-15:45 ZAKOŃCZONA
1102-S-OZPZ ZDALNA 02-03-09-10.11.2022 08.00-13.00 ZAKOŃCZONA
1215-H-OZPZ ZDALNA 15-21-22-23.12.2022 16.00-20.40 ZAKOŃCZONA
0131-NMC7-OZPZ ZDALNA 31.01-01-02.02.2023 08.00-14.15 ZAKOŃCZONA
0131-NMC8-OZPZ ZDALNA 31.01-01-02.02.2023 08.00-14.15 ZAKOŃCZONA
0206-NMC11-OZPZ ZDALNA 06-07-08.02.2023 08.00-14.15 ZAKOŃCZONA
0206-NMC12-OZPZ ZDALNA 06-07-08.02.2023 08.00-14.15 ZAKOŃCZONA
0206-NMC13-OZPZ ZDALNA 06-07-08.02.2023 08.00-14.15 ZAKOŃCZONA
0320-1R-OZPZ ZDALNA 20-21-22.03.2023 08.00-14.15 ZAKOŃCZONA

ZGŁOŚ SIĘ!

» ELEKTRONICZNY FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY «

Realizatorzy

Lider:
Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach
ul. Zwycięstwa 36
44-100 Gliwice
http://www.riph.com.pl/start

 

Partner:
ADN Akademia Biznesu sp. z o. o.
ul. Grzybowska 56
00-844 Warszawa
https://www.adnakademia.pl

 

Kontakt

Akademia Umiejętności Językowych:
tel.: 32 706 10 91
e-mail: bezbarier4@riph.com.pl

Akademia Umiejętności Komputerowych:
tel.: 517 467 129 (w godz. 9:00-15:00 w dni robocze)
e-mail: bezbariergranic4@adn.pl

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Wszystkie prawa zastrzezone | All rights reserved ADN AKADEMIA 2024