Bez b@rier, bez granic – szkolenia językowe i komputerowe dla osób pracujących z województwa śląskiego – III edycja

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach:
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,
Oś priorytetowa XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego,
Działanie 11.4. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych,
Poddziałanie 11.4.3. Kształcenie ustawiczne – konkurs
na podstawie umowy o dofinansowanie nr RPSL.11.04.03-24-0AA0/20-00

Projekt dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Cel i efekty Projektu
Uzyskanie do 31.03.2023 r. kwalifikacji w zakresie języka angielskiego lub w zakresie ICT przez minimum 793 osoby (w tym 476 kobiet i 317 mężczyzn, minimum 317 osób 50+ i minimum 476 osób o niskich kwalifikacjach) z 1220 osób (732 kobiet i 488 mężczyzn) pracujących objętych wsparciem.

Okres realizacji Projektu
01 lutego 2021 – 31 marca 2023

Obszar realizacji Projektu
subregion centralny województwa śląskiego obejmujący:
• powiaty: będziński, bieruńsko-lędziński, gliwicki, lubliniecki, mikołowski, pszczyński, tarnogórski, zawierciański,
• miasta: Bytom, Chorzów, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Jaworzno, Katowice, Mysłowice, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, Tychy, Zabrze

Do pobrania: Lista miast i powiatów subregionu centralnego województwa śląskiego

Grupa docelowa Projektu
1220 osób pracujących spełniających łącznie kryteria:
• wiek powyżej 18 lat,
zamieszkanie lub zatrudnienie w subregionie centralnym województwa śląskiego,
uczestnictwo z własnej inicjatywy w kursach/szkoleniach,
przynależność do grup defaworyzowanych (wykazujących największą lukę kompetencyjną i posiadających największe potrzeby w dostępie do edukacji), w tym osoby w wieku 50+, osoby o niskich kwalifikacjach i osoby z obszarów miast średnich lub średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze

Z udziału w Projekcie wykluczone są osoby:
• odbywające karę pozbawienia wolności, z wyjątkiem osób objętych dozorem elektronicznym,
• prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą.

Formy wsparcia dostępne w Projekcie
W ramach Projektu oferowane są kursy/szkolenia w podziale na następujące moduły:

AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWYCH

• kurs języka angielskiego,
• 2 semestry nauki po 60 godzin lekcyjnych każdy,
• obowiązkowe podejście do egzaminu LINGUASKILL,
• zapewniony podręcznik i ćwiczenia,
• szkolenia stacjonarne lub zdalne w czasie rzeczywistym.

AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI KOMPUTEROWYCH

• jeden z 4 tematów do wyboru:
o Zarządzanie obiegiem dokumentów elektronicznych (tekstowych i multimedialnych) w trybie pracy zdalnej – 24 godz. dydaktyczne.;
o Organizacja i zarządzanie pracą zdalną z wykorzystaniem dostępnych technologii i narzędzi – 24 godz. dydaktyczne;
o Tworzenie i rozwój rozwiązań chmurowych – 24 godz. dydaktyczne;
o Zabezpieczenie danych firmy – 32 godziny dydaktyczne;
• szkolenia po 24 godziny lekcyjne,
• obowiązkowe podejście do egzaminu VCC,
• zapewnione materiały szkoleniowe,
• szkolenia zdalne w czasie rzeczywistym.

Kursy/szkolenia są bezpłatne dla Uczestniczek/Uczestników

Realizacja kursów językowych została zakończona.

Wartość Projektu
5 232 086,00 PLN w tym dofinansowanie z UE:  4 447 273,10 PLN

Do pobrania
Plakat informacyjny
Plakat promocyjny
Regulamin uczestnictwa w Projekcie
Formularz zgłoszeniowy – załącznik nr 1 do Regulaminu (wersja papierowa)
Zaświadczenie o zatrudnieniu – załącznik nr 1 do Formularza
Oświadczenie o stopniu niepełnosprawności (jeśli dotyczy) – załącznik nr 2 do Formularza
Wzór umowy uczestnictwa
Oświadczenie Uczestniczki/Uczestnika Projektu (RODO) – załącznik nr 1 do Umowy
Regulamin zwrotu kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną
Wniosek o zwrot kosztów opieki – załącznik nr 1 do Regulaminu zwrotu

ZGŁOŚ SIĘ!

» ELEKTRONICZNY FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY «

Harmonogram szkoleń

Realizatorzy

Lider:
Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach
ul. Zwycięstwa 36
44-100 Gliwice
http://www.riph.com.pl/start

 

Partner:
ADN Akademia Biznesu sp. z o. o.
ul. Grzybowska 56
00-844 Warszawa
https://www.adnakademia.pl

 

Kontakt

Akademia Umiejętności Językowych:
tel.: 32 706 10 92
e-mail: bezbarier3@riph.com.pl

Akademia Umiejętności Komputerowych:
tel.: 517 467 129 (w godz. 9:00-15:00 w dni robocze)
e-mail: bezbarierbezgranic@adn.pl

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Wszystkie prawa zastrzezone | All rights reserved ADN AKADEMIA 2024